متوسطه دوره اول اوج

متوسطه دوره اول اوج

دبیرستان غیر دولتی اوج 
مدرسه شاد ،دانش آموز  اندیشه ورز 
با برترینهای آموزش وپژوهش محور    

بارویکرد پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان با کلاسهای مهارتی و کار آفرینی
در اوج به فراتر می اندیشم