مناسبت ها

متوسطه دوره اول اوج

دبیرستان غیر دولتی اوج 

مدرسه شاد ،دانش آموز  اندیشه ورز 

با برترینهای آموزش وپژوهش محور    

بارویکرد پرورش استعداد و خلاقیت دانش آموزان با کلاسهای مهارتی و کار آفرینی

در اوج به فراتر می اندیشم

ادامه ...
متوسطه دوره اول اوج

اخبار

مقالات

توصیه هایی به معلمان برای کاهش استرس و اضطراب دانش آموزان اضطراب  و استرس دانش آموز بیشتر در محیط کلاس و در حضور معلم اتفاق می افتد...

بیشتر