موسس و مدیر

موسس و مدیر

موسس و مدیریت  محترم مجتمع آموزشی اوج  :سرکار خانم زهرا طاهری

اهداف: تربیت دخترانی موحد ،با عزت نفس،متعهد، داناو توانا، پاک دامن ، قانون مدار، خلاق ، کار آفرین ، با نشاط و سالم و مسئول در پیشگاه خود و خدای خود ، جامعه و طبیعت با رویکرد مبتنی بر تفکر، تعقل و مهرورزی است .