روز پژوهش گرامی باد

25 آذر روز پژوهش گرامی باد

پژوهش ،شکافتن پوسته های جهل ورسیدن به واقعیت هاست ودراین میان ،هرچه تلاش وسیع تر وعمیق تر باشد،نتیجه بیشتر وبهتر است.

روز پژوهش مبارک.