تیم اجرایی

تیم اجرایی

تیم اجرایی دبیرستان غیردولتی دخترانه اوج،دوره متوسطه اول 

مدیر واحد:سرکار خانم شکوفه هدایتی

معاون اجرایی: سرکار خانم زهرا عظیمی

معاون آموزشی :سرکارخانم طاهره فتحعلی