اساتید

برای دریافت اطلاعات کلیک کنید.
 

آزمایش تشخیص زعفران اصلی از رنگ

مدرس آزمایشگاه: سرکارخانم نوفلاح

تشریح شش گوسفند

مدرس :سرکار خانم نوفلاح

آزمایش کاتالیزگر زیستی وتاثیر ph برآن

مدرس: سرکارخانم نوفلاح

مدرس زبان :سرکار خانم مقدم

مدرس زبان:سرکارخانم مقدم

برنامه ریزی

سرکارخانم فتحعلی ،مشاور ومدرس ریاضی