شورای دانش آموزی

شورای دانش آموزی

رکنی از ارکان مدرسه و نهادی است صنفی که اعضای ان طی انتخاب آزاد به منظور زمینه سازی رشد مهارت های فردی ، اجتماعی و توسعه مشارکت دانش آموزان در امور آموزشی و پرورشی و تعامل بین مسئولین مدرسه و آنان انتخاب می شود .

نتایج:

  • تحکیم و تعمیق ارزش ها و باور های دینی ، آموزه های سیاسی و اجتماعی 
  • تقویت خود باوری و افزایش اعتماد به نفس در دانش آموزان 
  • تمرین مشارکت جویی مسئولیت پذیری و تقویت روحیه انتقاد پذیری در دانش آموزان 
  • ایجاد زمینه مناسب جهت آموزش و ارتقای سطح علمی ، فرهنگی و اجتماعی دانش آموز جهت حضور در عرصه های مختلف جامعه