انجمن اولیا

انجمن اولیا

امام خمینی می فرمایند :

پیوند اولیا و مربیان می تواند خانه و مدرسه را به مرکز تعلیم و تزکیه تبدیل کند

به منظور تقویت همکاری مشارکت و افزایش نقش خانواده ها در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی برای تحقق اهداف مدرسه و ارتقای کیفیت فعالیت های تربیتی مدرسه در ساحت های شش گانه تربیت و گسترش ارتباط بین خانه و مدرسه انجمن اولیاء و مربیان تشکیل می شود.

گزارش تصویری