کارنامه

کارنامه

1-ارائه کارنامه ماهانه با حضور مشاور به اولیاء محترم

2-ارائه نحوه عملکرد دانش آموز به صورت روزانه از طریق اپلیکیشن مدرسه