واحد ازمون

واحد ازمون

1- برگزاری آزمون های هماهنگ کشوری 

2- آزمون های جامع داخلی

3-آزمون های آنلاین روزانه از طریق اپلیکیشن (منتا ، آزمون یار ، کلاسه )

4-واحد امتحانات تشریحی