حضور وغیاب الکترونیکی

حضور وغیاب الکترونیکی

اطلاع دادن ساعت ورود و خروج دانش اموزان به صورت الکترونیکی و انلاین به اولیا

گزارش تصویری