اتاق بهداشت

اتاق بهداشت

1-مجهز به تمامی امکانات کمک اولیه اورژانسی 

2-برنامه های ویژه تغذیه ای و راهنمایی های بهداشتی

گزارش تصویری