اتاق بازی

اتاق بازی

ویژه زنگ های تفریح دانش آموران دوره اول و پانسیونی دارای میز پینگ پونگ ، میزهای شطرنج ، میز های فوتبال دستی و..........

گزارش تصویری