اساتید دوره اول دبیرستان اوج

اساتید دوره اول دبیرستان اوج

گروه علوم :

زیست وزمین شناسی :سرکارخانم نوفلاح

فیزیک: سرکارخانم رحیمی

شیمی:سرکارخانم ملانژاد 

 

گروه ریاضی:

سرکارخانم اسدی 

سرکار خانم فتحعلی

زبان انگلیسی:

سرکارخانم مقدم 

تربیت بدنی :

سرکارخانم فلاح