خط مشی کیفیت

خط مشی کیفیت

تقویت تفکر نقاد ، یادگیری از راه بازی ، استقلال در انجام امور ، توجه به رشد همه جانبه ، توسعه مهارت گفت و گو، توسعه مهارت کارگروهی ، توجه به تفاوت های فردی ، تجربه یادگیری لذت بخش ، تقویت مهارت خود ارزیابی ، تقویت مهارت برنامه ریزی و تبدیل به فردی مسئولیت پذیر