کتاب صوتی
#هفتعادتمردمان_موثر
#روانشناسی
مؤلف:
 استفان کاوی
مترجم:
 گیتی خوش‌دل
 برگردان کتاب :
 The seven habits of highly effective people
 ۱۸۹ صفحه

انتشار کتاب فوق در بسیاری از نقاط گیتی با اقبال بی سابقه‌ای روبرو شد، به نحوی که ظرف مدت کوتاه، چهار میلیون نسخه آن به ۱۲ زبان منتشر گردید و عنوان پرفروش‌ترین کتاب را در سراسر جهان به خود اختصاص داد و سرانجام به عنوان کتاب مرجع مورد استفاده نویسندگان و محققان بسیاری قرار گرفت. مطالب پربار این کتاب سرشار از دانش عملی برای مردمانی است که مایلند کنترل زندگی و کسب و کار خود را به دست گیرند. نکات پرمحتوای آن چنان عمیق و اساسی است که با مطالعه مجدد هر بخش سطح تازه ای از تفکر و ادراک را پدید می‌آورد.  هفت عادت مورد بحث عبارتند از:
یک. عامل باشید
دو. به صورت ذهنی، از آخر آغاز کنید
سه. نخست، امور نخست را قرار دهید
چهار. به استراتژی برنده-برنده بیندیشید
پنج. نخست بخواهید که بفهمید، آنگاه جویای تفاهم باشید
شش. نیروی جمعی ایجاد کنید
هفت. اره را تیز کنید

مجتمع آموزشی غیردولتی اوج , بهترین مدرسه :مهرآباد

قسمت اول 

قسمت دوم

قسمت سوم 

قسمت چهارم

قسمت پنجم

مجتمع آموزشی غیردولتی اوج , بهترین مدرسه :مهرآباد

گزارش تصویری